رباعی شماره‌ی ۲۵۸


«گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی»
با صبر دگر به کشمش‌اش افرازی‎

لیکن به ره عشق، نکو آن باشد
تاب آوری و به باده‌اش اندازی


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید