رباعی شماره‌ی ۱۰۵۰


تا صبح به شب رسیده و شام به روز
بگشوده به شعر و جبر و ارقام رموز‎

چون دُر که کند فقط به ایّام بروز
این پهنه ندیده همچو خیّام هنوز

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید